Baby- Rah Costa Rica

Sex: 
Female
DOB: 
01.05.2013
Color: 
"F" (Tortoiseshel)
Sire: 
Baby Rah Garson "n3303"
Dame: 
Baby Rah Dallia "g"

HCM negative